STATUT STOWARZYSZENIA
POMOCY DZIECIOM I
M艁ODZIE呕Y Z PROBLEMAMI
ZDROWOTNYMI „NASZA
AMERYKA”

Rozdzia艂 1. Postanowienia og贸lne.
搂 1.

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I M艁ODZIE呕Y Z PROBLEMAMI ZDROWOTNYMI „NASZA AMERYKA”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacj膮 dzia艂aj膮c膮 nie dla zysku, zrzeszaj膮c膮 osoby pracuj膮ce lub dzia艂aj膮ce na rzecz dzieci i m艂odzie偶y z problemami zdrowotnymi i niepe艂nosprawnej, posiada osobowo艣膰 prawn膮 i dzia艂a na podstawie prawa o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

搂 2.

Terenem dzia艂ania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a jego siedzib膮 miejscowo艣膰 Ameryka.

搂 3.

Stowarzyszenie mo偶e by膰 cz艂onkiem krajowych i mi臋dzynarodowych organizacji o podobnym zakresie dzia艂ania.

搂 4.

Stowarzyszenie ma prawo u偶ywania piecz臋ci o tre艣ci „STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I M艁ODZIE呕Y Z PROBLEMAMI ZDROWOTNYMI „NASZA AMERYKA” w Ameryce k/ Olsztyna oraz znak贸w, odznak, statuetek i symboli zatwierdzonych przez w艂adze Stowarzyszenia.

Rozdzia艂 2. Cele i sposoby dzia艂ania.

搂 5.

Cele Stowarzyszenia:

1. Ochrona i promocja zdrowia.

2. Przeciwdzia艂anie powstawaniu chor贸b cywilizacyjnych w szczeg贸lno艣ci zwi膮zanych z oty艂o艣ci膮, zaburzeniami postawy cia艂a, alergi膮, chorobami uk艂adu kr膮偶enia, i inne,

3. Popularyzacja zachowa艅 prozdrowotnych i zdrowego stylu 偶ycia,
4. Pomoc dzieciom i m艂odzie偶y z problemami zdrowotnymi w finansowaniu rehabilitacji i leczenia , na przyk艂ad na turnusach rehabilitacyjnych, w szpitalach, w korzystaniu z takich form terapii jak na przyk艂ad hipoterapii, dogoterapii.
5. Pomoc rodzinom lub opiekunom dzieci z problemami zdrowotnymi poprzez na przyk艂ad dofinansowanie ich pobytu wraz z dzieckiem na leczeniu lub rehabilitacji,
6. Prowadzenie lub koordynacja program贸w i projekt贸w dotycz膮cych leczenia i rehabilitacji dzieci i m艂odzie偶y oraz szeroko rozumianego wspomagania ich rozwoju,
7. Prowadzenie r贸偶nych form leczenia, rehabilitacji opieki, edukacji, warsztat贸w i szkole艅 dla dzieci i m艂odzie偶y oraz ich rodzic贸w i opiekun贸w,
8. Popularyzowanie tematyki zwi膮zanej z r贸偶norodnymi formami rehabilitacji, leczenia, edukacji, wspomagaj膮cymi ii stymuluj膮cymi rozw贸j dzieci i m艂odzie偶y,
9. Pomoc specjalistyczn膮 i terapeutyczn膮 zajmuj膮c膮 si臋 leczeniem, rehabilitacj膮 i edukacj膮 dzieci i m艂odzie偶y z problemami zdrowotnymi w szczeg贸lno艣ci finansowanie szkole艅 kurs贸w , konferencji i sympozj贸w naukowych,
10. Dofinansowywaniu szpitali, plac贸wek poprzez zakup sprz臋tu i aparatury medycznej,
11. Pomoc cz艂onkom i pracownikom stowarzyszenia poprzez finansowanie szkole艅, kurs贸w i konferencji dotycz膮cych na przyk艂ad ksi臋gowo艣ci, zarz膮dzania, zarz膮dzania projektami, przygotowania wniosk贸w o dofinansowanie.

12. Nauka, edukacja, o艣wiata i wychowanie

搂 6.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez
1. Popularyzacj臋 wiedzy oraz doskonalenie kwalifikacji i umiej臋tno艣ci zawodowych os贸b zajmuj膮cych si臋 rehabilitacj膮, leczeniem i wspieraniem rozwoju dzieci i m艂odzie偶y z problemami zdrowotnymi, kszta艂towanie etyki spo艂ecznej i zawodowej cz艂onk贸w;
2. Organizowanie i prowadzenie: plac贸wek rehabilitacyjnych, leczniczych, o艣wiatowych, o艣rodk贸w konsultacyjnych, poradni specjalistycznych, grup terapeutycznych.;
3. Organizowanie kurs贸w, szkole艅, konferencji oraz innych form doskonal膮cych dla terapeut贸w, opiekun贸w, rodzic贸w i innych os贸b zainteresowanych;
4. Organizowanie wystaw, pokaz贸w, odczyt贸w, dyskusji, sympozj贸w, konferencji i seminari贸w itp.
5. Wydawanie poradnik贸w, informator贸w i ksi膮偶ek dotycz膮cych szeroko rozumianego wspomagania rozwoju oraz wyr贸wnywania szans edukacyjnych
6. Stworzenie bazy danych dzieci i m艂odzie偶y z problemami zdrowotnymi, gromadzenie informacji o mo偶liwej pomocy oraz prowadzenie rejestru dzieci i m艂odzie偶y
7. Wsp贸艂prac臋 z w艂adzami samorz膮dowymi innymi stowarzyszeniami, z organizacjami pozarz膮dowymi, ze 艣rodkami masowego przekazu oraz ze szpitalami, instytucjami naukowymi i o艣rodkami terapeutycznymi;
8. Wsp贸艂praca z organami administracji publicznej w zakresie realizacji zada艅 publicznych okre艣lonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie
9. Wsp贸艂prac臋 z organizacjami mi臋dzynarodowymi i zagranicznymi.

10. Publikacj臋, wydawanie ksi膮偶ek, monografii, podr臋cznik贸w, serii wydawniczych, czasopism o charakterze naukowym lub popularnonaukowym w Polsce i zagranic膮 oraz artyku艂贸w naukowych i popularnonaukowych w czasopismach polskich i zagranicznych.

搂 7.

Do prowadzenia dzia艂alno艣ci wymienionej w 搂 6 Stowarzyszenie mo偶e zatrudnia膰 pracownik贸w – tak偶e spo艣r贸d swoich cz艂onk贸w.

Rozdzia艂 3. Cz艂onkowie Stowarzyszenia.

搂 8.

Cz艂onkami Stowarzyszenia s膮:
1. cz艂onkowie zwyczajni
2. cz艂onkowie wspieraj膮cy
3. cz艂onkowie honorowi

搂 9.

1. Cz艂onkami zwyczajnymi mog膮 zosta膰 nauczyciele, rodzice lub opiekunowie dzieci, a tak偶e osoby kt贸re chc膮 wspomaga膰 stowarzyszenie.
2. Cz艂onk贸w zwyczajnych przyjmuje zarz膮d po z艂o偶eniu przez nich pisemnej deklaracji i podj臋cie przez Zarz膮d Stowarzyszenia w艂a艣ciwej uchwa艂y.
3. Cz艂onkowie zwyczajni maj膮 prawo:
聽 a) wybiera膰 w艂adze Stowarzyszenia i by膰 do nich wybierani,
聽 b) aktywnie uczestniczy膰 w pracach Stowarzyszenia,
聽 c) bra膰 udzia艂 w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
聽 d) korzysta膰 z informacji gromadzonych przez Stowarzyszenie,
4. Cz艂onkowie zwyczajni maj膮 obowi膮zek:
聽 a) post臋powa膰 zgodnie ze statutem i uchwa艂ami w艂adz Stowarzyszenia,
聽 b) p艂aci膰 w terminie sk艂adki,
聽 c) wype艂nia膰 艣wiadczenia obowi膮zuj膮ce na mocy uchwa艂 w艂adz Stowarzyszenia.
5. Cz艂onkostwo zwyczajne ustaje poprzez:
聽 a) dobrowolne wyst膮pienie zg艂oszone na pi艣mie Zarz膮dowi Stowarzyszenia,
聽 b) likwidacj臋 Stowarzyszenia,
聽 c) skre艣lenie z listy cz艂onk贸w uchwa艂膮 Zarz膮du z powodu ra偶膮cego naruszenia zasad obowi膮zuj膮cych w Stowarzyszeniu.
聽 d) skre艣lenie z listy cz艂onk贸w uchwa艂膮 Zarz膮du z powodu dopuszczenia si臋 czynu niegodnego, karalnego s膮downie.
聽 e) skre艣lenie z listy cz艂onk贸w uchwa艂膮 Zarz膮du z powodu nie wnoszenia przez okres jednego roku zadeklarowanych sk艂adek cz艂onkowskich lub 艣wiadcze艅 na rzecz Stowarzyszenia ( po uprzednim pisemnym upomnieniu)
6. Od uchwa艂y Zarz膮du Stowarzyszenia w przedmiocie skre艣lenia, cz艂onkowi przys艂uguje prawo odwo艂ania si臋 do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty dor臋czenia odpisu uchwa艂y.
7. Do Stowarzyszenia mog膮 tak偶e wst臋powa膰 osoby nieposiadaj膮ce sta艂ego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

搂 10.

1.聽 Cz艂onkiem wspieraj膮cym mo偶e zosta膰 osoba posiadaj膮ca osobowo艣膰 prawn膮, zainteresowana dzia艂alno艣ci膮 Stowarzyszenia, kt贸ra udziela mu pomocy finansowej lub w inny spos贸b wspiera Stowarzyszenie.

2.聽 Cz艂onka wspieraj膮cego przyjmuje zarz膮d zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w.

3.聽 Cz艂onek wspieraj膮cy uprawniony jest do korzystania z praw cz艂onka zwyczajnego za wyj膮tkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

4.聽 Cz艂onek wspieraj膮cy ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarz膮du Stowarzyszenia w charakterze obserwatora.

5.聽 Cz艂onek wspieraj膮cy zwolniony jest z obowi膮zku p艂acenia sk艂adek.

6.聽 Cz艂onkostwo wspieraj膮ce ustaje przez dobrowolne zrzeczenie si臋 cz艂onkostwa lub pozbawienie uchwa艂膮 Zarz膮du.

聽a) dobrowolne wyst膮pienie zg艂oszone na pi艣mie Zarz膮dowi Stowarzyszenia,
聽b) likwidacj臋 Stowarzyszenia,
聽c) skre艣lenie z listy cz艂onk贸w uchwa艂膮 Zarz膮du z powodu ra偶膮cego naruszenia zasad obowi膮zuj膮cych w Stowarzyszeniu.
聽d) skre艣lenie z listy cz艂onk贸w uchwa艂膮 Zarz膮du z powodu dopuszczenia si臋 czynu niegodnego, karalnego s膮downie.
聽e) skre艣lenie z listy cz艂onk贸w uchwa艂膮 Zarz膮du z powodu nie wnoszenia przez okres jednego roku zadeklarowanych sk艂adek cz艂onkowskich lub 艣wiadcze艅 na rzecz Stowarzyszenia ( po uprzednim pisemnym upomnieniu)

搂 11.

1. Godno艣膰 cz艂onka honorowego nadaje Walne Zebranie Cz艂onk贸w na wniosek Zarz膮du.
2. Cz艂onek honorowy uprawniony jest do korzystania z praw cz艂onka zwyczajnego za wyj膮tkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
3. Cz艂onkowi honorowemu przys艂uguje g艂os doradczy na Walnym Zebraniu cz艂onk贸w.
4. Cz艂onek honorowy zwolniony jest z obowi膮zku p艂acenia sk艂adek.
5. Cz艂onkostwo honorowe ustaje przez dobrowolne zrzeczenie si臋 cz艂onkostwa lub pozbawienie uchwa艂膮 Walnego Zebrania Cz艂onk贸w.
聽a)dobrowolne wyst膮pienie zg艂oszone na pi艣mie Zarz膮dowi Stowarzyszenia,
聽b)likwidacj臋 Stowarzyszenia,
聽c)skre艣lenie z listy cz艂onk贸w uchwa艂膮 Zarz膮du z powodu ra偶膮cego naruszenia zasad obowi膮zuj膮cych w Stowarzyszeniu.
聽d)skre艣lenie z listy cz艂onk贸w uchwa艂膮 Zarz膮du z powodu dopuszczenia si臋 czynu niegodnego, karalnego s膮downie.
聽e)skre艣lenie z listy cz艂onk贸w uchwa艂膮 Zarz膮du z powodu nie wnoszenia przez okres jednego roku zadeklarowanych sk艂adek cz艂onkowskich lub 艣wiadcze艅 na rzecz Stowarzyszenia ( po uprzednim pisemnym upomnieniu).

Rozdzia艂 4. W艂adze Stowarzyszenia.

搂 12.

W艂adzami Stowarzyszenia s膮:
1. Walne Zebranie Cz艂onk贸w.
2. Zarz膮d Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna.

搂 13.

1. Kadencja w艂adz trwa cztery lata i up艂ywa z chwil膮 udzielenia absolutorium Zarz膮dowi przez Walne Zebranie Cz艂onk贸w.
2. Wszystkie decyzje Walnego Zebrania Cz艂onk贸w i pozosta艂ych w艂adz Stowarzyszenia zapadaj膮 w g艂osowaniu jawnym, zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w, w obecno艣ci co najmniej po艂owy uprawnionych do g艂osowania.
3. Wyj膮tkiem od regu艂y (patrz 搂 13 pkt.2) s膮 uchwa艂y wymienione w 搂 24 pkt. 1 i 2, wymagaj膮cej bezwzgl臋dnej wi臋kszo艣ci g艂os贸w uprawnionych do g艂osowania.
4. W艂adze Stowarzyszenia mog膮 by膰 odwo艂ane przed up艂ywem kadencji, przez Walne Zebranie Cz艂onk贸w, pod warunkiem dokonania wyboru nowych w艂adz na tym samym posiedzeniu.

搂 14.

1. Najwy偶sz膮 w艂adz膮 Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Cz艂onk贸w – w jego sk艂ad wchodz膮 cz艂onkowie zwyczajni oraz cz艂onkowie honorowi z g艂osem doradczym.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Cz艂onk贸w nale偶y:
聽a) okre艣lenie g艂贸wnych kierunk贸w i form dzia艂alno艣ci Stowarzyszenia,
聽b) wyb贸r Zarz膮du, Komisji Rewizyjnej ,
聽c) przyjmowanie i ocenianie sprawozda艅 W艂adz Stowarzyszenia,
聽d) udzielanie absolutorium Zarz膮dowi,
聽e) zatwierdzanie regulaminu prac Zarz膮du,
聽f) uchwalanie statutu i jego zmian,
聽g) uchwalanie regulamin贸w Walnego Zebrania, Zarz膮du, Komisji Rewizyjnej ,
聽h) podejmowanie uchwa艂 i postanowie艅 w sprawach b臋d膮cych przedmiotem obrad,
聽i) rozpatrywanie odwo艂a艅 od uchwa艂 Zarz膮du Stowarzyszenia,
聽j) podejmowanie decyzji o rozwi膮zaniu Stowarzyszenia,
聽k) nadawanie i pozbawianie cz艂onkostwa honorowego.
聽l) ustalanie wysoko艣ci sk艂adek obowi膮zuj膮cych w Stowarzyszeniu,
3. W przypadku prowadzenia przez Stowarzyszenie dzia艂alno艣ci gospodarczej Walne Zebranie zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Zarz膮du obejmuj膮ce dochody, wydatki i spos贸b pokrycia strat.

搂 15.

1. Zwyczajne Walne Zebranie Cz艂onk贸w zwo艂uje Zarz膮d, co najmniej raz na rok do 31 marca. Walne Zebranie jest prawomocne gdy:
聽a) zosta艂o zwo艂ane zgodnie ze Statutem,
聽b) w pierwszym terminie -przy obecno艣ci co najmniej po艂owy uprawnionych do g艂osowania cz艂onk贸w,
聽c) w drugim terminie- wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut p贸藕niej ni偶 pierwszy termin – bez wzgl臋du na liczb臋 cz艂onk贸w uprawnionych do g艂osowania.”

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz艂onk贸w zwo艂uje Zarz膮d na wniosek:
聽a) W艂asny
聽b) Komisji Rewizyjnej
聽c) 1/3 liczby cz艂onk贸w zwyczajnych
3. O terminie, miejscu i porz膮dku zebrania, Zarz膮d powiadamia pisemnie, na miesi膮c przed jego rozpocz臋ciem, wszystkich cz艂onk贸w.
4. Przy zwo艂aniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Cz艂onk贸w termin, o kt贸rym mowa w pkt. 3 mo偶e by膰 skr贸cony lecz nie mo偶e by膰 kr贸tszy ni偶 dwa tygodnie.
5. Je偶eli Zarz膮d nie zwo艂a Walnego Zebrania Cz艂onk贸w z w艂asnej inicjatywy lub w terminie 6 tygodni od z艂o偶enia wniosku, to Zebranie zwo艂uje Komisja Rewizyjna.

搂 16.

1. W sk艂ad Zarz膮du wchodzi 4 do 6 cz艂onk贸w.
2. Zarz膮d konstytuuje si臋 na swoim pierwszym posiedzeniu, wybieraj膮c:
聽a) przewodnicz膮cego,
聽b) 1 lub 2 zast臋pc贸w,
聽c) sekretarza,
聽d) skarbnika,
聽e) cz艂onka zarz膮du.
3. W przypadku zmniejszenia si臋 sk艂adu Zarz膮du do 3 os贸b, Zarz膮d mo偶e powo艂a膰 do swego sk艂adu 1 cz艂onka.
4. Zebranie Zarz膮du odbywa si臋 przynajmniej raz na kwarta艂. Zebranie zwo艂uje przewodnicz膮cy Zarz膮du.
5. O terminie zebrania cz艂onkowie winni by膰 powiadomieni na 14 dni przed zebraniem.
6. Tryb pracy Zarz膮du okre艣la regulamin.
7. Do kompetencji Zarz膮du nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
聽a) realizowanie uchwa艂 Walnego Zebrania Cz艂onk贸w,
聽b) kierowanie prac膮 Stowarzyszenia,
聽c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn膮trz,
聽d) podejmowanie uchwa艂 w sprawach cz艂onkowskich,
聽e) ustalenie zasad gospodarowania funduszami i maj膮tkiem Stowarzyszenia i zarz膮dzanie nimi,
聽f) podejmowanie uchwa艂 o przynale偶no艣ci do innych organizacji,
聽g) sk艂adanie sprawozda艅 Walnemu Zebraniu
聽h) zwo艂ywanie Walnego Zebrania Cz艂onk贸w,
聽i) rozstrzyganie spor贸w mi臋dzy cz艂onkami Stowarzyszenia
聽j) skre艣lanie z listy cz艂onk贸w z powodu nieusprawiedliwionej nieobecno艣ci na dw贸ch Walnych Zebraniach Cz艂onk贸w.
聽k) zawieranie um贸w o prac臋 i um贸w zlecenia w przypadku zaistnienia takiej potrzeby

搂 17.

1. Komisja Rewizyjna sk艂ada si臋 z 2 do 6 cz艂onk贸w, kt贸rzy nie mog膮 jednocze艣nie pe艂ni膰 innych funkcji we w艂adzach Stowarzyszenia, oraz nie mog膮 pozostawa膰 z W艂adzami Stowarzyszenia w stosunku pokrewie艅stwa, powinowactwa lub podleg艂o艣ci z tytu艂u zatrudnienia, oraz nie mog膮 by膰 skazani prawomocnym wyrokiem za przest臋pstwo z winy umy艣lnej
2. Cz艂onkowie Komisji Rewizyjnej na swym pierwszym spotkaniu wybieraj膮 spo艣r贸d siebie Przewodnicz膮cego i Sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna dzia艂a w oparciu o statut oraz uchwalony przez siebie i zatwierdzony przez Walne Zebranie Cz艂onk贸w regulamin.
4. Do zada艅 Komisji Rewizyjnej nale偶y:
a) kontrola i ocena dzia艂alno艣ci statutowej, finansowej i organizacyjnej Stowarzyszenia,
b) wydawanie zalece艅 i opinii w razie stwierdzenia uchybie艅,
c) wnioskowanie o zwo艂anie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Cz艂onk贸w w sytuacji okre艣lonej w 搂 15 pkt. 5,
d) sk艂adanie Walnemu Zebraniu Cz艂onk贸w sprawozdania ze swej dzia艂alno艣ci oraz oceny dzia艂alno艣ci Zarz膮du,
e) przedstawianie Walnemu Zebraniu Cz艂onk贸w wniosk贸w w sprawie udzielenia Zarz膮dowi absolutorium.

搂 18

Komisja Rewizyjna w czasie trwania kadencji mo偶e, na miejsce cz艂onk贸w ust臋puj膮cych, dokooptowa膰 do swojego sk艂adu nowych cz艂onk贸w w liczbie nieprzekraczaj膮cej 1/3 jej sk艂adu pochodz膮cego z wyboru

搂 19.

1. Cz艂onkowie Komisji Rewizyjnej mog膮 bra膰 udzia艂 w posiedzeniach Zarz膮du jako obserwatorzy.

Rozdzia艂 5. Maj膮tek i fundusze Stowarzyszenia.

搂 20.

Maj膮tek Stowarzyszenia powstaje:
1. ze sk艂adek cz艂onkowskich,
2. z dotacji, darowizn, zapis贸w na rzecz Stowarzyszenia,
3. z wp艂yw贸w dzia艂alno艣ci statutowych,
4. z dochod贸w maj膮tku Stowarzyszenia,
5. z ofiarno艣ci publicznej,
6. z dzia艂alno艣ci gospodarczej na podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w.

搂 21

1. Stowarzyszenie mo偶e otrzymywa膰 nieodp艂atnie lub zgodnie z ustaw膮 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami ,na w艂asno艣膰 lub do u偶ytkowania nieruchomo艣cioraz inne prawa maj膮tkowe.
2. Stowarzyszenie mo偶e prowadzi膰 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 na zasadach okre艣lonych ustawowo. Decyzja o podj臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej nale偶y do kompetencji Zarz膮du.
3. Wszelkie dochody pochodz膮ce z dzia艂alno艣ci gospodarczej Stowarzyszenia powinny by膰 przeznaczone na dzia艂alno艣膰 statutow膮 i nie mog膮 by膰 dzielone mi臋dzy cz艂onk贸w.
4. Zabronione jest:
聽– 聽 udzielanie po偶yczek lub zabezpieczanie zobowi膮za艅 maj膮tkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego cz艂onk贸w, cz艂onk贸w organ贸w lub pracownik贸w oraz os贸b, z kt贸rymi pracownicy pozostaj膮 w zwi膮zku ma艂偶e艅skim, albo w stosunku pokrewie艅stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie艅stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo s膮 zwi膮zani z tytu艂u przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ” osobami bliskimi”,
聽– 聽 przekazywania maj膮tku Stowarzyszenia na rzecz jego cz艂onk贸w, cz艂onk贸w organ贸w lub pracownik贸w oraz ich os贸b bliskich, na zasadach innych ni偶 w stosunku do os贸b trzecich, w szczeg贸lno艣ci je偶eli przekazanie to nast臋puje bezp艂atnie lub na preferencyjnych warunkach,
聽– 聽 wykorzystanie maj膮tku Stowarzyszenia na rzecz cz艂onk贸w, cz艂onk贸w organ贸w lub pracownik贸w oraz ich os贸b bliskich na zasadach innych ni偶 w stosunku do os贸b trzecich , chyba 偶e to wykorzystanie bezpo艣rednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
聽– 聽 zakup na szczeg贸lnych zasadach towar贸w i us艂ug od podmiot贸w, w kt贸rych uczestnicz膮 cz艂onkowie Stowarzyszenia, cz艂onkowie organ贸w lub pracownicy oraz ich os贸b bliskich.

搂 22.

1. O艣wiadczenie woli, w tym r贸wnie偶 w sprawach maj膮tkowych, w imieniu Stowarzyszenia sk艂adaj膮 dwaj cz艂onkowie Zarz膮du, w tym przewodnicz膮cy lub zast臋pca przewodnicz膮cego.
2. Wszelkie dokumenty wi膮偶膮ce Stowarzyszenie pod wzgl臋dem finansowym i dokumenty obrotu pieni臋偶nego, obrotu materia艂owego oraz dokumenty o charakterze rozliczeniowym podpisuj膮 w imieniu Stowarzyszenia dwie osoby: jedna z okre艣lonych w pkt 1 oraz skarbnik .

搂 23.

Upowa偶nienia , o kt贸rych mowa w 搂 22. mog膮 by膰 przeniesione na inne osoby upe艂nomocnione przez Zarz膮d Stowarzyszenia.

Rozdzia艂 6. Postanowienia ko艅cowe.

搂 24.

1. Zmiany statutu wymagaj膮 uchwa艂y Walnego Zebrania Cz艂onk贸w, podj臋tej bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w uprawnionych do g艂osowania.

2. Uchwa艂臋 o rozwi膮zaniu Stowarzyszenia wskutek likwidacji, podzia艂u lub przy艂膮czenia do innej organizacji mo偶e podj膮膰 Walne Zebranie Cz艂onk贸w w taki sam spos贸b, jak uchwa艂臋 o zmianie statutu.
3. Uchwa艂a o rozwi膮zaniu Stowarzyszenia powinna okre艣li膰 jednocze艣nie spos贸b likwidacji i przeznaczenie maj膮tku Stowarzyszenia. Uchwalaj膮c rozwi膮zanie Stowarzyszenia , Walne Zebranie powo艂uje Komisj臋 Likwidacyjn膮 , a tak偶e wskazuje organizacje nie nastawione na zysk , prowadz膮ce statutow膮 dzia艂alno艣膰 w zakresie rehabilitacji os贸b niepe艂nosprawnych, o celach mo偶liwie najbli偶szych celom Stowarzyszenia na kt贸rych rzecz zostanie przekazany maj膮tek Stowarzyszenia pozosta艂y po zaspokojeniu jego zobowi膮za艅.”

搂 25.

W sprawach dotycz膮cych dzia艂alno艣ci Stowarzyszenia nieobj臋tych niniejszym statutem lub uchwa艂ami Walnego Zebrania Cz艂onk贸w, decyzje podejmuje Zarz膮d kieruj膮c si臋 przepisami prawa polskiego i przyj臋tymi powszechnie zwyczajami.