Pomoc rodzinom lub opiekunom prawnym dzieci z problemami zdrowotnymi poprzez np.: dofinansowywanie ich pobytu wraz z dziećmi na leczeniu lub rehabilitacji.

 Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

1/ Dofinansowanie do pobytu rodzica lub opiekuna prawnego z dzieckiem z problemami zdrowotnymi (posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności) odbędzie się wg. zasad określonych w ustawie z 01-12-1994 o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych.

 2/ Kwota przyznana na powyższe dofinansowanie będzie uzależniona od aktualnych środków, którymi dysponuje Stowarzyszenie, przeznaczonych na ten cel. Nie może ono jednak przekraczać 50% poniesionych przez opiekuna kosztów.

 Dokumenty niezbędne od uzyskania pomocy finansowej:

1/ Osoby ubiegające się o powyższe dofinansowanie powinny napisać podanie i dołączyć do niego kopię wymaganych dokumentów:

a) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,

b) udokumentowane dochody przypadające na członka rodziny (zgodnie z ustawą z 1-12-1994 o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych).