Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Problemami Zdrowotnymi

„Nasza Ameryka”

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych (RODO), Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Problemami Zdrowotnymi „Nasza Ameryka”  informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 • Administratorem Pani/Pana danych  osobowych  jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Problemami Zdrowotnymi „Nasza Ameryka”,  
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pod adresem mailowym: stowarzyszenie@ameryka.com.pl  lub listownie na adres: Ameryka 21, 11-015 Olsztynek
 • Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne w celu nawiązania i realizacji umowy/współpracy ze Stowarzyszeniem,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji statutowych celów Stowarzyszenia w tym głównie pomoc dzieciom i młodzieży z problemami zdrowotnymi w finansowaniu rehabilitacji i leczenia oraz pozyskiwanie środków finansowych na cele związane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez stosowne przepisy prawa
 • Administrator Danych nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub                    organizacji między narodowej.
 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą członkowie organów/pracownicy –  Administratora Danych upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. informatyczne– aktualny wykaz osób i podmiotów dostępny jest w siedzibie Administratora Danych.
 • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, rozliczenia umowy, przedawnienia roszczeń oraz czas wymagany przepisami prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).